ARBETSMARKNADSENHETEN


AME

”På Arbetsmarknadsenheten arbetar vi tillsammans med individen och tror på den egna förmågan att kunna lyckas utifrån sina unika förutsättningar”

VAD GÖR AME?


Enheten arbetar för att erbjuda individuellt anpassade arbetsmarknadsinsatser, både tidsbegränsade och mer långsiktiga, för att förbättra förutsättningarna till egen försörjning i form av arbete eller utbildning.

Insatser som exempelvis praktik, arbetsträning och subventionerad anställning ökar möjligheterna till framtida kompetensförsörjning för Vilhelmina kommun såväl som för andra arbetsgivare i kommunen.

VAD VILL DU VETA MER OM?

Valbara områden att söka mer infoINSATSER INOM AME

praktik


Praktik finns till för att deltagaren ska komma närmare den reguljära arbetsmarknaden och målet med denna insats kan därför vara olika, beroende på deltagarens behov. Arbetsuppgifterna ska vara utvecklande och meningsfulla vilket diskuteras med aktuell arbetsplats, samt praktikens omfattning och tidsperiod. 


arbets

träning


Arbetsträning innebär att deltagaren får vara på en arbetsplats och delta i verksamheten. Här fås möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter, utan krav på produktivitet. Utformning av innehåll utgår ifrån deltagarens förutsättningar med fokus om att erhålla erfarenhet och referenser för komma närmare arbetsmarknaden i framtiden.


DUA


Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) stödjer kommuner och Arbetsförmedlingen i arbetet att utveckla samverkan kring ungas och nyanländas etablering. Vilhelmina kommun har en överenskommelse i samverkan med Dorotea, Sorsele, Åsele och Storuman samt Arbetsförmedlingen. Vill du läsa mer om DUA kan du klicka på länken för att komma till deras hemsida.


KONTAKTPERSON:

Dajana Tadic

SIKT


Samverkan för Integration, Kompetensförsörjning och Tillväxt (SIKT) är ett projekt genom Europeiska SocialFonden (ESF) för fem glesbygdskommuner, vilket ägs av Region Västerbotten. Huvudmålet är att skapa en stärkt samverkan mellan kommunerna, AF-kontoren, lokala arbetsgivare och civilsamhället och genom detta få fler personer i sysselsättning (jobb eller utbildning) på kortare tid.

KONTAKTPERSON:

Chatarina Vesterlund

KAA


Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen enligt skollagen har ett aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år. Det innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är som omfattas av KAA och erbjuda stöd till att finna vägar till studier, praktik eller annan aktivitet. Det är frivilligt att ta del av detta stöd.


I Vilhelmina kommun följs ungdomarna upp av ansvarig handläggare inom AME.

Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar som:


  • har fullgjort skolplikten, det vill säga gått klart sina nio år i grundskolan.
  • inte går på eller gått färdigt en utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
  • inte har fått examensbevis utan endast studiebevis.

KONTAKTPERSON:

Maria Engberg

LEDIGA JOBB


(Vilhelmina kommun)

KONTAKT

IMMIGRATIONSSERVICE

Maria Engberg


Telefon: 070 - 228 15 73

E-post: maria.engberg@vilhelmina.se

Marko Pranjic


Telefon: 070-287 44 47

E-post: marko.pranjic@vilhelmina.se